Vijf arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot het Coronavirus

Nu het Coronavirus ook in Nederland is waargenomen, worden wij al regelmatig benaderd met vragen van arbeidsrechtelijke aard met betrekking tot dit virus. Om onze relaties reeds enige informatie aan de voorkant te verschaffen hebben wij een aantal coronavirus gerelateerde vragen en antwoorden voor u opgesteld.
Heeft u echter andere vragen of wilt u dieper ingaan op deze materie dan staan wij u graag te woord.

Kom ik in aanmerking voor werktijdverkorting bij werkvermindering?

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus kunnen een beroep doen op werktijdverkorting. De vergunning wordt voor perioden van steeds 6 weken toegekend, voor in totaal maximaal 24 weken. De werknemers blijven bij de werkgever in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon. Let op: voor zieke werknemers kan geen WW worden aangevraagd. Voor deze werknemers geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Bel ons voor meer informatie over de voorwaarden en uiteraard ook de aanvraag van werktijdverkorting.

Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, een werkgever moet zoveel mogelijk voorkomen dat zijn werknemers ziek worden of gewond raken door het werk. Het is dus de verantwoordelijkheid van een werkgever om zijn medewerkers zo veilig mogelijk te laten werken. Lopen werknemers door het werk het risico om besmet te raken met het coronavirus? Dan moet de werkgever het mogelijke doen om besmetting te voorkomen.
Het kan zo zijn dat een werknemer toch besmet raakt terwijl een werkgever er alles aan heeft gedaan om besmetting te voorkomen. Dan heeft de werkgever toch voldaan aan zijn zorgplicht. Voldoet een werkgever niet aan zijn zorgplicht, dan kan dat financiële consequenties hebben.
Wanneer moet ik werknemers thuis laten werken door het coronavirus?

Als het risico op besmetting op de werkplek groter is dan thuis en thuiswerken geen nadelige consequenties heeft voor het bedrijf, dan moet een werkgever al snel besluiten of toestaan dat werknemers thuis mogen werken. Als thuiswerken bijna geen optie is, dan moet de werkgever maximale voorzorgsmaatregelen treffen om besmetting op het werk te voorkomen.

Mag ik werknemers verbieden om op vakantie te gaan naar met het coronavirus besmette gebieden?

Als het ministerie van Buitenlandse zaken adviseert om niet te reizen naar een besmet gebied, dan mag een werkgever van de werknemer verlangen dat hij privé die reis niet maakt. Hoewel een werkgever een eenmaal goedgekeurde vakantieaanvraag niet zomaar mag intrekken, mag hij dat wel doen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. In dit geval kan dat zwaarwegende bedrijfsbelang zijn dat de werknemer niet besmet raakt en bij terugkomst niet het hele bedrijf kan besmetten – met in dit geval het coronavirus.

Mag ik medewerkers ontslaan als ik door het coronavirus minder werk heb?

Ja, dat kan. Structurele werkvermindering is een bedrijfseconomische reden. De werkgever kan natuurlijk proberen om met medewerkers afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband. Maar als dat niet lukt, dan moet de werkgever aan UWV vragen om toestemming om werknemer(s) te ontslaan.
De werkgever moet zich wel gewoon aan de geldende regels voor een bedrijfseconomisch ontslag houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij moet laten zien dat inderdaad werkvermindering is en op korte termijn geen herstel verwacht.

Moet ik het loon doorbetalen van een werknemer in quarantaine door het coronavirus?

Zieke werknemer: Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op basis van zijn arbeidsongeschiktheid.
Werknemer is (nog) niet ziek: Als een werknemer uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is dan nog geen sprake van ongeschiktheid door ziekte. Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer geen recht heeft op loon.

Gereisd voor werk: Als een werknemer voor zijn werk op reis is geweest en door die reis uit voorzorg in quarantaine moet, dan moet de werkgever het loon aan deze werknemer doorbetalen. De werknemer is tenslotte tijdens zijn werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. De werkgever mag wel van de werknemer verlangen dat hij vervangend werk doet vanaf het quarantaine-adres.

Gereisd voor vakantie: Moet het loon worden doorbetaald aan een werknemer die door zijn vakantiereis in quarantaine moet? Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Als een werknemer door autopech of een geschrapte vlucht niet op tijd terug is van vakantie en daardoor niet kan werken, heeft hij namelijk meestal ook geen recht op loon. Als de werkgever geen loon hoeft te betalen, moet de werkgever waarschijnlijk wel aan de werknemer aanbieden om te werken vanaf het quarantaine-adres. Zo loopt de werknemer zo min mogelijk loon mis.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

 

 

 

mr.  Annerieke Ray-Engels

 

© Keizersgracht Ray

Algemene voorwaarden:  http://www.keizersgrachtray.nl/algemene-voorwaarden-2023/

klachtenregeling: http://www.keizersgrachtray.nl/wp-content/uploads/2023/01/Klachtenregeling-KeizersgrachtRay.pdf