Arbeidsvoorwaarden en loondoorbetaling bij ziekte in geval van een AOW-gerechtigde werknemer aangepast per 01 april 2021!

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden sinds 1 januari 2016 andere (voor werkgever gunstige) voorwaarden dan bij de “jongere” werknemer. Arbeidsvoorwaarden en loondoorbetaling bij ziekte in geval van een AOW-gerechtigde werknemer worden per 01 april 2021 aangepast.

Lees meer

Huurrecht zakelijke markt in de Coronatijd

In onze eerste vlog hebben we kort de situatie geschetst van de huurovereenkomst op de particuliere markt. Hoe ziet het er nu uit voor de zakelijke markt?

Lees meer

Huurovereenkomst in de coronatijd

Hoe zit het nu met de huurovereenkomst tijdens de coronacrisis?

Lees meer

Vijf arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot het Coronavirus

Nu het Coronavirus ook in Nederland is waargenomen, worden wij al regelmatig benaderd met vragen van arbeidsrechtelijke aard met betrekking tot dit virus. Om onze relaties reeds enige informatie aan de voorkant te verschaffen hebben wij een aantal coronavirus gerelateerde vragen en antwoorden voor u opgesteld.
Heeft u echter andere vragen of wilt u dieper ingaan op deze materie dan staan wij u graag te woord.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans, wat verandert er per 1 januari 2020?

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel, Wet arbeidsmarkt in Balans, bleek dat uit onderzoek naar voren was gekomen dat werkgevers hun keuze voor vast of flexibel werk niet baseren op de aard van het werk maar eerder op kosten en risico’s. Dit leidt tot meer flexwerk, hetgeen het kabinet onwenselijk vindt. Om die reden is het kabinet met een pakket aan maatregelen gekomen die de verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten moeten verkleinen. De Wet Arbeidsmarkt in balans zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Lees meer

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd (artikel 7:271 lid 1 BW) daadwerkelijk voor bepaalde tijd?

Vanwege de krapte op de woningmarkt was en is het voor woningeigenaren lucratief om een woning te verhuren. De vergaande bescherming van huurders weerhield woningeigenaren er echter vaak van om een huurovereenkomst te sluiten. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd dient namelijk door de verhuurder te worden opgezegd met inachtneming van een wettelijke opzegtermijn. Eveneens dient de opzegging een opzeggingsgrond te vermelden. Een huurovereenkomst voor bepaalde termijn is in die zin eigenlijk een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, met het verschil dat de huurovereenkomst niet gedurende de bepaalde termijn kan worden opgezegd door partijen.

Lees meer

Aansprakelijkheid in de bouw, wie o wie? Hoofdaannemer of onderaannemer?

Hoe zit het nou precies indien de onderaannemer een fout maakt, waardoor het bouwwerk een gebrek vertoont? Wie is dan aansprakelijk voor de schade of voor herstel van het gebrek dat door de onderaannemer wordt veroorzaakt?

Artikel 7:751 BW bepaalt dat de (hoofd)aannemer bevoegd is het werk onder zijn leiding door anderen te laten uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten. Verder wordt in voornoemd artikel bepaald dat de aannemer daarbij onverminderd aansprakelijk is voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

Lees meer

Bouwrecht – Welke verplichtingen heeft de aannemer jegens u?

In het bouwrecht spreken we van een overeenkomst van aanneming, indien een opdrachtgever (consument of bedrijf) de aannemer opdracht heeft gegeven een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Daarbij hoeft het niet altijd om een bouwwerk te gaan. Ook het repareren van een auto, het stomen van kleding of het maaien van grasland wordt als aanneming van werk beschouwd. Voorts betreft schilderwerk, installatiewerk, bestrating, loodgieterswerk, laswerk en tuinaanleg allemaal aanneming van werk.

Na het wenselijke werk met de aannemer besproken te hebben, zal de opdrachtgever óf een vaste aanneemsom met de aannemer afspreken óf er wordt gewerkt op regiebasis. Vervolgens zal de aannemer met de uitvoering aanvangen en zal er uiteindelijk een moment van oplevering volgen als het werk af is.

Het is goed om te weten dat de aannemer meerdere verplichtingen jegens de opdrachtgever heeft, die in de praktijk nog wel eens vergeten worden. In het volgende artikel zal ik twee belangrijke verplichtingen bespreken.

Lees meer

Het recht en belang van de vrije advocaatkeuze

Al in 2013 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de vrije advocaatkeuze. Het Hof heeft bepaald dat een verzekerde bij een rechtsbijstandverzekeraar altijd zelf zijn advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden. Het recht op vrije advocaatkeuze is niet beperkt tot procedures waarvoor een advocaat verplicht is.

Lees meer

Bedrijfsovername? Huurder, let goed op!

Bij een bedrijfsovername wordt er door de overnemende partij regelmatig het lopende huurcontract met de verhuurder overgenomen middels een zogeheten “in de plaatsstelling”. De nieuwe eigenaar van het bedrijf treedt dan in de plaats van de voormalig eigenaar als contractant. De huurovereenkomst wordt als het ware overgenomen met de afspraken die golden zoals afgesproken met de vorige huurder.

Bij een dergelijke bedrijfsovername zou je als nieuwe huurder normaliter verwachten dat de aangegeven bestemming in het huurcontract wel in orde is en dat zulks geen problemen zal opleveren. Helaas gaat dat in de praktijk nog weleens mis...

Lees meer

© Keizersgracht Ray

Algemene voorwaarden:  http://www.keizersgrachtray.nl/algemene-voorwaarden-2023/

klachtenregeling: http://www.keizersgrachtray.nl/wp-content/uploads/2023/01/Klachtenregeling-KeizersgrachtRay.pdf