De bedenktermijn in een vaststellingsovereenkomst

Als werkgever kunt u niet zomaar van uw werknemer af. Om een procedure bij het UWV of de kantonrechter te voorkomen kan het raadzaam zijn om met uw werknemer in gesprek te gaan om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen met wederzijds goedvinden. De afspraken hieromtrent dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.

Over deze afspraken kunnen werkgever en werknemer onderhandelen, zij dienen hierbij wel in acht te nemen dat de vaststellingsovereenkomst aan de daaraan gestelde eisen dient te voldoen. Op het moment dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst kan er tot ondertekening worden overgegaan. Het ontslag is dan "in principe" geregeld.

Waarom is het ontslag dan in principe geregeld? Om de eenvoudige reden dat een werknemer binnen veertien dagen na de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst zijn instemming zonder opgaaf van reden kan herroepen. In artikel 7:670b lid 2 BW is de wettelijke bedenktermijn verankerd, vermeld wordt:

‘ Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden.’

De werkgever is verplicht om de termijn van 14 dagen op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, bij gebreke waarvan deze termijn 21 dagen bedraagt.

Wanneer begint deze wettelijke bedenktermijn nu te lopen? De wet stelt dat de termijn begint te lopen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. De vraag die hieruit vervolgens gesteld dient te worden is wanneer de overeenkomst tot stand komt? De wet geeft hier geen uitsluitsel over.

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak d.d. 10 februari 2016 bepaald dat de wettelijke bedenktermijn gaat lopen vanaf het moment dat partijen de vaststellingsovereenkomst hebben getekend. In dit geval was een vooraf gegeven akkoord per e-mail niet voldoende en kon de werknemer de overeenkomst 14 dagen na ondertekening herroepen.

De rechtbank Leiden was een andere mening toegedaan. In haar uitspraak d.d. 1 juni 2016 overwoog zij dat het schriftelijkheidsvereiste niet zo ver strekt dat de bedenktermijn pas ingaat op het moment dat partijen de vaststellingsovereenkomst ondertekend hebben. De kantonrechter concludeerde dat er over de essentialia van de beëindiging was onderhandeld en er vervolgens per e-mail overeenstemming was bereikt tussen partijen. De afspraken waren op dat moment voor werknemer duidelijk waardoor zij de consequenties van de beëindiging toen al kon overzien. De termijn van 14 dagen ving derhalve aan vanaf het moment dat er tussen partijen overeenstemming was bereikt en niet vanaf het moment dat de vaststellingsovereenkomst door partijen was getekend. Werknemer kon de overeenkomst dus niet meer herroepen.

Uit verdere jurisprudentie blijkt dat de lijn van de rechtbank Leiden gevolgd wordt. De rechtbank Den Haag oordeelt in haar uitspraak d.d. 21 juli 2016 dat beslissend is het moment waarop schriftelijk overeenstemming is bereikt over de essentialia van de overeenkomst waarbij niet relevant werd geacht dat de overeenkomst niet was ondertekend.

De rechtbank Bergen op Zoom oordeelt in haar uitspraak d.d. 15 februari 2017 eveneens conform de uitspraak van de rechtbank Leiden. De datum van ondertekening is niet zozeer relevant, maar de datum waarop partijen feitelijk overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Om te voorkomen dat er discussie ontstaat over het moment van de totstandkoming van de overeenkomst raden wij u aan om juridisch advies in te winnen op het moment dat u een vaststellingsovereenkomst met uw werknemer wil aangaan.

De deur van Ray Advocaten staat, ook in dit geval, voor u open!


Debby Hessel
Ray Advocaten

© Ray Advocaten B.V.

Algemene voorwaarden:  http://www.rayadvocaten.nl/algemene-voorwaarden-2019/

klachtenregeling: http://www.rayadvocaten.nl/wp-content/uploads/2019/01/Klachtenregeling-Ray-Advocaten-B.V.pdf