Bouwrecht – Welke verplichtingen heeft de aannemer jegens u?

In het bouwrecht spreken we van een overeenkomst van aanneming, indien een opdrachtgever (consument of bedrijf) de aannemer opdracht heeft gegeven een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Daarbij hoeft het niet altijd om een bouwwerk te gaan. Ook het repareren van een auto, het stomen van kleding of het maaien van grasland wordt als aanneming van werk beschouwd. Voorts betreft schilderwerk, installatiewerk, bestrating, loodgieterswerk, laswerk en tuinaanleg allemaal aanneming van werk.

Na het wenselijke werk met de aannemer besproken te hebben, zal de opdrachtgever óf een vaste aanneemsom met de aannemer afspreken óf er wordt gewerkt op regiebasis. Vervolgens zal de aannemer met de uitvoering aanvangen en zal er uiteindelijk een moment van oplevering volgen als het werk af is.

Het is goed om te weten dat de aannemer meerdere verplichtingen jegens de opdrachtgever heeft, die in de praktijk nog wel eens vergeten worden. In het volgende artikel zal ik twee belangrijke verplichtingen bespreken.

Waarschuwen voor onjuistheden / gebreken
De aannemer dient opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht of voor gebreken of ongeschiktheid van materialen die van de opdrachtgever afkomstig zijn. Ook voor fouten of gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften dient de aannemer te waarschuwen. Deze waarschuwingsplicht van de aannemer geldt zowel bij het aangaan van de aanneemovereenkomst, alsook tijdens de uitvoering van het werk.

Enige nuance dient overigens niet onbesproken te blijven. Of de aannemer een onjuistheid en/of gebrek had moeten ontdekken, hangt namelijk af van de deskundigheid die van hem / haar mocht worden verwacht en van de (onder de omstandigheden van het geval) te vergen zorgvuldigheid. Dit is een ruim begrip en zal derhalve altijd sterk casuïstisch van aard zijn. In ieder geval verdient nog opgemerkt te worden dat voldoende deskundigheid van de opdrachtgever om zelf eventuele gebreken of fouten te ontdekken, de aannemer niet van zijn waarschuwingsplicht ontslaat. Dit kan hooguit een omstandigheid zijn die invloed heeft op de verdeling van de geleden schade (eigen schuld criterium).

Waarschuwen voor meerwerk (prijsverhoging)
Een andere belangrijke plicht van de aannemer is dat hij / zij bij eventueel meerwerk de opdrachtgever hierop tijdig dient te wijzen. Meerwerk zijn werkzaamheden (toevoegingen of veranderingen) die buiten de overeengekomen opdracht vallen en die een kostenverhoging met zich meebrengen. In de praktijk wordt dit veelal door de aannemer uitgevoerd, zonder dat hierover duidelijke, schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Bij een geschil over de kosten van meerwerk, loopt de aannemer dan al gauw tegen een bewijsprobleem aan. Voor de aannemer is het dus verstandig om – mocht er sprake zijn van meerwerk – hierover schriftelijk met de opdrachtgever in contact te treden, nog vóórdat het meerwerk wordt uitgevoerd. Indien de aannemer verzuimt de opdrachtgever te waarschuwen voor een prijsverhoging in verband met meerwerk, riskeert de aannemer afwijzing van zijn vordering.

Derhalve is het zowel voor de opdrachtgever, maar zeker voor de aannemer raadzaam om duidelijke, schriftelijke afspraken met elkaar te maken, niet alleen bij het aangaan van de opdracht maar ook gedurende de uitvoering van de opdracht (mochten voornoemde omstandigheden zich voordoen).

Heeft u advies of hulp nodig met betrekking tot een aannemingsovereenkomst, een bouwproject of bouwplan?
Laat het mij dan weten, want ik help u graag verder.

 

 

 

 

 

 

Mr. J.R.P.M. Scheepers, Ray Advocaten, T: 0475387270

© Keizersgracht Ray

Algemene voorwaarden:  http://www.keizersgrachtray.nl/algemene-voorwaarden-2023/

klachtenregeling: http://www.keizersgrachtray.nl/wp-content/uploads/2023/01/Klachtenregeling-KeizersgrachtRay.pdf