Aansprakelijkheid in de bouw, wie o wie? Hoofdaannemer of onderaannemer?

Hoe zit het nou precies indien de onderaannemer een fout maakt, waardoor het bouwwerk een gebrek vertoont? Wie is dan aansprakelijk voor de schade of voor herstel van het gebrek dat door de onderaannemer wordt veroorzaakt?

Artikel 7:751 BW bepaalt dat de (hoofd)aannemer bevoegd is het werk onder zijn leiding door anderen te laten uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten. Verder wordt in voornoemd artikel bepaald dat de aannemer daarbij onverminderd aansprakelijk is voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

In de bouw wordt in vrijwel ieder project gebruik gemaakt van onderaanneming. Dit houdt in dat de hoofdaannemer hulppersonen inschakelt voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden.

Met andere woorden: de hoofdaannemer mag het werk en ook (onderdelen van) de leiding laten uitvoeren door hulppersonen (zoals een uitvoerder of onderaannemer). Dit geeft de hoofdaannemer grote vrijheid om hulppersonen in te schakelen voor het aangenomen werk. Wél heeft daarbij te gelden dat de hoofdaannemer voor de gedragingen van hulppersonen aansprakelijk is op gelijke wijze als voor zijn eigen gedragingen.

In de praktijk kom ik regelmatig tegen (met name bij de koop en montage van badkamers of keukens) dat de hoofdaannemer (dat kan dus ook een vakzaak zijn zoals een keuken- of badkamerleverancier!) de opdrachtgever (bewust) rechtstreeks laat contracteren met een door hun gekozen monteur (onderaannemer). Vaak heeft u als opdrachtgever daar niet eens een keuze in. Er wordt dan een standaard opdrachtformulier verstrekt die tussen de opdrachtgever en de betreffende monteur getekend dient te worden. De hoofdaannemer / verkoper tracht hiermee de montage van het overeengekomen werk volledig buiten zijn/haar verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid te laten plaatsvinden. Let dus, als opdrachtgever, goed op wat u tekent en waarvoor u tekent. In vele gevallen zijn de betreffende monteurs kleine zelfstandigen die vaak geen, althans onvoldoende verhaal bieden in het geval er schade vergoedt dient te worden bij een uit de hand gelopen project. Als opdrachtgever klop je dan liever aan bij de hoofdaannemer / verkoper.

Overigens komt een hoofdaannemer met een hierboven genoemde constructie (de opdrachtgever rechtstreeks met de monteur laten contracteren) daar niet altijd mee weg. Omstandigheden, zoals het geval dat de opdrachtgever bijvoorbeeld uitsluitend heeft betaald (ook voor de montage) aan de hoofdaannemer en/of bijvoorbeeld de betreffende monteur kreeg aangewezen van de hoofdaannemer, kunnen maken dat de hoofdaannemer toch aansprakelijk wordt gehouden voor tekortkomingen van de onderaannemer.

Contractueel is het aldus mogelijk om van de hoofdregel (dat de hoofdaannemer in beginsel aansprakelijk is voor gedragingen van de onderaannemer) af te wijken, aangezien artikel 7:751 BW (en artikel 6:76 BW die een soortgelijke bepaling omvat inzake hulppersonen) geen dwingend recht betreft, maar regelend recht. Let als opdrachtgever, maar ook als hoofdaannemer, er goed op wat u onderling afspreekt en op papier zet.

Vragen hierover? Bel mij (0475-387270) of stuur een e-mail naar r.scheepers@rayadvocaten.nl .

mr. Ruben Scheepers
Ray Advocaten

© Keizersgracht Ray

Algemene voorwaarden:  http://www.keizersgrachtray.nl/algemene-voorwaarden-2023/

klachtenregeling: http://www.keizersgrachtray.nl/wp-content/uploads/2023/01/Klachtenregeling-KeizersgrachtRay.pdf